„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Tuzemské výzkumy

Stručný přehled činnosti dětských domovů pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007 - 2015

Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2015 Datový zdroj: výkaz A (MZ) 1-01: dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra (A410) Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajské jednotky: Výkaz vyplňuje samostatně každý dětský domov pro děti do 3 let věku a dětské centrum (dále ZJ), u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.). Shrnutí V roce 2015 vyplnilo výkaz A410 celkem 31 (100 %) zpravodajských jednotek (Obrázek 1). Z většiny se jedná o dětské domovy, výjimku tvoří jedno dětské centrum (Obrázek 2). Počet hlásících zpravodajských jednotek v jednotlivých krajích ČR reprezentuje Obrázek 3. Na Obrázku 4 je pak vizualizováno rozmístění hlásících jednotek v jednotlivých okresech ČR. Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno 1 666 dětí, z toho 95 % dětí bylo přijato do dětských domovů, 4,3 % dětí pokrylo dětské centrum (Obrázek 5, Obrázek 6). Standardizovaný počet přijatých dětí je 84 případů na 100 000 dětí/dospívajících (ve věku 0–18 let). 1 212 (73 %) dětí bylo přijato do zařízení se souhlasem rodičů, 361 (22 %) dětí na základě předběžného opatření a 93 (6 %) dětí na základě nařízené ústavní výchovy (Obrázek 6). Důvody (zdravotní, zdravotně-sociální, sociální) přijetí dítěte do pomocného zařízení byly v minulém roce vyrovnané (Obrázek 7). V roce 2015 bylo ze zařízení propuštěno 1 666 dětí, z toho 1 057 (63 %) dětí přešlo do péče vlastní rodiny. Do NRP (náhradní rodinné péče) bylo propuštěno 382 (23 %) dětí, do dětského domova (MŠMT) 158 (9 %) dětí, do domova pro osoby s postižením 13 (1 %) dětí a jinam odešlo celkem 56 (3 %) dětí (Obrázek 8). Doplňující údaje sumarizující veškeré proměnné výkazu v časových řadách a pro poslední rok sběru i v regionálním srovnání jsou k dispozici v přílohách a to jak ve formě absolutních počtů, tak jako standardizované ukazatele. Příloha dále obsahuje prezentaci s obrázky, formulář ve formátu pdf a pokyny pro jeho vyplňování.

pdfNZIS_REPORT_c_K33_09_16_A410_detske_domovy_pro_deti_do_3_let_veku_a_detska_centra.pdf1.40 MB

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz