„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Struktura Asociace

Orgány asociace

Výbor

Výbor má 6 členů, kteří jsou odborníky v oblasti péče o ohrožené děti. Jejich funkční období je tříleté s možností znovuzvolení.

Funkce a pravomoce Výboru:

 • určuje hlavní zaměření aktivit Asociace,
 • rozhoduje o změnách stanov Asociace,
 • schvaluje rozpočty a harmonogramy aktivit Asociace,
 • schvaluje výsledek hospodaření Asociace,
 • rozhoduje o přijímání nových členů Asociace, případně vyloučení členů Asociace či změně typu členství,
 • volí a odvolává předsedu a místopředsedy Výboru z členů Výboru,
 • vydává vnitřní předpisy Asociace,
 • zajišťuje vedení účetnictví,
 • rozhoduje o zrušení Asociace s likvidací či o její přeměně.

Složení Výboru:

 • PhDr. Věduna Bubleová, Středisko náhradní rodinné péče, předseda
 • Ing. Dana Lipová, Nadace Sirius, místopředseda
 • Mgr. Marie Oktábcová, Nadační fond J&T, místopředseda
 • David Svoboda, DiS, Amalthea, o. s., místopředseda
 • Mgr. Jindra Šalátová, SOS dětské vesničky
 • Gabriela Navrátilová, Centrum podpory, o. p. s.

Členská schůze

Členská schůze je fórum pro diskusi o všech záležitostech Asociace. Je tvořena členy Asociace, hlasovací právo mají pouze členové řádní, podporující a čestní členové se mohou členské schůze účastnit jako účastníci diskuse. Členská schůze se svolává minimálně jednou ročně a je svolávána a řízena Výborem.

Revizor

Revizor je kontrolní orgán Asociace, volí a odvolává ho členská schůze. Revizorem může být fyzická i právnická osoba, jeho funkční období je pětileté, opětovné jmenování po uplynutí funkčního období je možné.

 • Revizor: Zuzana Jánská, Nadace Sirius

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz