„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Důvody založení asociace

en

Založení Asociace Dítě a Rodina je přirozeným vyústěním spolupráce neziskových organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti. Asociace se stává novou platformou, která bude odborným a srozumitelným partnerem v této oblasti. Asociace považuje za nutné sjednotit celý systém péče o ohrožené děti pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současný stav, kdy je legislativní pravomoc nad touto citlivou oblastí rozdrobena do gesce tří ministerstev (MPSV, MŠMT a MZ), je podle Asociace dlouhodobě neudržitelný. Sjednocení celého systému považuje Asociace Dítě a Rodina za základní krok vedoucí ke zjednodušení celého procesu a především ke zkvalitnění služeb, které rodiny s ohroženými dětmi potřebují.

Vývoj legislativních změn v oblasti náhradní rodinné péče

  • V roce 1991 byla implementována do právního řádu Úmluva o právech dítěte.
  • V roce 1999 byl nahrazen původní Zákon o pěstounské péči zákonem novým – Zákonem č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.
  • V roce 2012 byla schválena Národní strategie ochrany práv dětí a přijat Akční plán k jejímu naplnění na období 2012–2015. Cílem je zkvalitnit systém ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti.
  • V roce 2013 začala platit novela Zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 401/2012 Sb., která jasně deklaruje princip přednosti náhradní rodinné péče před péčí ústavní.
  • Od roku 2014 platí nový občanský zákoník, který upravuje některé aspekty pěstounské péče.
  • Během roku 2015 má být předložen ke schválení Zákon o podpoře rodin a náhradní rodinné péče, který by měl celou problematiku péče o ohrožené děti sjednotit a přesunout do gesce MPSV.

Přes výše uvedené změny je však vývoj systému náhradní rodinné péče v České republice ve srovnání s ostatními státy velmi pomalý, pozitivní legislativní změny se obtížně prosazují v praxi. Proto se sedm zakládajících organizací rozhodlo založit Asociaci Dítě a Rodina.

Asociace navazuje na dlouholetou aktivitu projektu Komunikačních mostů, v současné době organizovaných Nadačním fondem J&T, při kterých dochází k síťování, k výměně informací a navazování spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti náhradní rodinné péče. Dále vychází ze závěrů výzkumu a příkladů dobré praxe projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, realizovaného Střediskem náhradní rodinné péče ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s., financovaného Nadací Sirius.  Zkušenosti, které Nadační fond J&T a Nadace Sirius díky těmto aktivitám získaly, přivedly obě organizace k myšlence iniciovat novou zastřešující organizaci, která by byla odborným a srozumitelným partnerem v oblasti péče o ohrožené děti.  Založení Asociace Dítě a Rodina je tedy přirozeným vyústěním spolupráce neziskových organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti.

 

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz