„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Cíle Asociace

en

 • rozvoj systému péče o ohrožené děti,
 • sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jedno odpovědné ministerstvo, které bude mít celou oblast ochrany práv dítěte ve své kompetenci,
 • zvyšování kvality všech služeb v systému péče o ohrožené děti,
 • ochrana práv dítěte, zejména právo dítěte na rodinu,
 • podpora a rozvoj všech forem náhradní rodinné péče, tzn. rozvíjet náhradní rodinnou péči v jejích stávajících i nových formách tak, aby byla dostupná všem dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu, a to bez rozdílu věku, etnické příslušnosti, zdravotního stavu či psychosociálních obtíží,
 • podpora transformace ústavní péče v malokapacitní pobytové služby.

Základní cíle Asociace je možno shrnout do 5 přání, na jejichž splnění má každé dítě přirozený nárok a které bychom chtěli každému dítěti zajistit:

 • Aby každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah.
 • Aby dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině.
 • Aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní rodině.
 • Aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče.
 • Aby byl dostatek kvalitních pěstounů všech specializací.

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz