„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

O nás

en

  Asociace Dítě a Rodina, z. s. (dále jen Asociace) je sdružením 88 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí.

 

Cíle Asociace

 • rozvoj systému péče o ohrožené děti,
 • sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jedno odpovědné ministerstvo, které bude mít celou oblast ochrany práv dítěte ve své kompetenci,
 • zvyšování kvality všech služeb v systému péče o ohrožené děti,
 • ochrana práv dítěte, zejména právo dítěte na rodinu,
 • podpora a rozvoj všech forem náhradní rodinné péče, tzn. rozvíjet náhradní rodinnou péči v jejích stávajících i nových formách tak, aby byla dostupná všem dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu, a to bez rozdílu věku, etnické příslušnosti, zdravotního stavu či psychosociálních obtíží,
 • podpora transformace ústavní péče v malokapacitní pobytové služby.

 

Základní cíle Asociace je možno shrnout do 5 přání, na jejichž splnění má každé dítě přirozený nárok a která bychom chtěli každému dítěti zajistit:

 • Aby každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah.
 • Aby dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině.
 • Aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní rodině.
 • Aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče.
 • Aby byl dostatek kvalitních pěstounů všech specializací.

 

Důvody založení asociace

Založení Asociace Dítě a Rodina je přirozeným vyústěním spolupráce neziskových organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti. Asociace se stává novou platformou, která bude odborným a srozumitelným partnerem v této oblasti. Asociace považuje za nutné sjednotit celý systém péče o ohrožené děti pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současný stav, kdy je legislativní pravomoc nad touto citlivou oblastí rozdrobena do gesce tří ministerstev (MPSV, MŠMT a MZ), je podle Asociace dlouhodobě neudržitelný. Sjednocení celého systému považuje Asociace Dítě a Rodina za základní krok vedoucí ke zjednodušení celého procesu a především ke zkvalitnění služeb, které rodiny s ohroženými dětmi potřebují.

 

Vývoj legislativních změn v oblasti náhradní rodinné péče

 • V roce 1991 byla implementována do právního řádu Úmluva o právech dítěte.
 • V roce 1999 byl nahrazen původní Zákon o pěstounské péči zákonem novým – Zákonem č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.
 • V roce 2012 byla schválena Národní strategie ochrany práv dětí a přijat Akční plán k jejímu naplnění na období 2012–2015. Cílem je zkvalitnit systém ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti.
 • V roce 2013 začala platit novela Zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 401/2012 Sb., která jasně deklaruje princip přednosti náhradní rodinné péče před péčí ústavní.
 • Od roku 2014 platí nový občanský zákoník, který upravuje některé aspekty pěstounské péče.
 • Během roku 2015 má být předložen ke schválení Zákon o podpoře rodin a náhradní rodinné péče, který by měl celou problematiku péče o ohrožené děti sjednotit a přesunout do gesce MPSV.
   

Přes výše uvedené změny je však vývoj systému náhradní rodinné péče v České republice ve srovnání s ostatními státy velmi pomalý, pozitivní legislativní změny se obtížně prosazují v praxi. Proto se sedm zakládajících organizací rozhodlo založit Asociaci Dítě a Rodina.

Asociace navazuje na dlouholetou aktivitu projektu Komunikačních mostů, v současné době organizovaných Nadací J&T, při kterých dochází k síťování, k výměně informací a navazování spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti péče o ohrožené děti.

Dále vychází ze závěrů výzkumu a příkladů dobré praxe projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, realizovaného Střediskem náhradní rodinné péče ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s., financovaného Nadací Sirius.  Zkušenosti, které Nadace J&T a Nadace Sirius díky těmto aktivitám získaly, přivedly obě organizace k myšlence iniciovat novou zastřešující organizaci, která by byla odborným a srozumitelným partnerem v oblasti péče o ohrožené děti.  

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350