„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Otevřený dopis poslancům výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví k umisťování dětí do 3 let do ústavů

Asociace Dítě a Rodina společně s předními odoborníky na raný vývoj a vývojovou psychologii zaslala otevřený dopis poslancům zdravotního a sociálního výboru Poslanencké sněmovny ČR. Žádáme členy výborů, aby doporučili poslanecké sněmovně schválit pozměňovací návrh k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí upravující umisťování nejmenších dětí do ústavních zařízení. 

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci,


obracíme se na vás jménem Asociace Dítě a Rodina, která sdružuje 89 organizací na ochranu ohrožených dětí v České republice, tímto otevřeným dopisem, abychom zprostředkovali postoj odborné veřejnosti k umisťování dětí do 3 let do ústavní péče v souvislosti s aktuálně projednávanými návrhy novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (sněmovní tisk 911), a novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (sněmovní tisk 944).

Rozsáhlé vědecké výzkumy a čeští i zahraniční odborníci se již řadu let shodují: ústavní péče dětem prokazatelně škodí, zejména těm nejmenším. Může totiž nenávratně narušit vývoj mozku malého dítěte. Absence blízkého vztahu dítěte k dospělému, kterou dítě v ústavní péči zažívá, má negativní vliv na utváření důvěry dítěte v sebe i druhé. Takové adverzní dětské zkušenosti mají prokazatelně negativní následky jak v dětství, tak v dospělosti, a to na duševním vývoji i celkovém zdraví (Anda et. al., 2006). Význam stabilního primárního pečovatele v tomto věku je tedy zcela zásadní (Gunnar &Reid, 2019).

Česká republika je za současnou praxi umísťovat nejmenší děti do ústavů kritizována mezinárodními institucemi včetně OSN. Naprostá většina evropských zemí již přijala nezbytné kroky k zrušení takových ústavů, a to nejen státy západní Evropy, ale i okolní země, jako Slovensko nebo Polsko. V roce 2020 rozhodl Evropský výbor pro sociální práva Rady Evropy, že Česká republika současnou právní úpravou dětských domovů pro děti do tří let a jejich praxí porušuje článek 17 Evropské sociální charty.

Zastánci kojeneckých ústavů často argumentují nezbytností těchto zařízení, ale již neuvádějí, že děti jsou v naprosté většině případů do těchto ústavů umisťovány ze sociálních důvodů. Přesměrování finančních prostředků na práci s původní rodinou, aby z ní dítě vůbec odcházet nemuselo, a přesto bylo v bezpečí, je tedy správná cesta. O tom svědčí i fakt, že díky terénní práci sociálních pracovníků se dvě třetiny dětí navracejí zpět do své rodiny (70 %) nebo jsou svěřeny do náhradní rodinné péče (16 %, zdroj Uzis.cz 2018).

Pokud ani přes podporu původní rodiny není možné, aby dítě v (širší) rodině zůstalo, mohou péči o dítě převzít přechodní, resp. dlouhodobí pěstouni a zajistit péči o dítě stejně jako kojenecký ústav. A přidat k tomu svou individuální pozornost a péči primárního pečovatele, v kojeneckém ústavu nedosažitelnou.

K rozhodnutí konečně zrušit kojenecké ústavy anebo je změnit v ambulantní odborná centra podpory rodičů a pěstounů, by mělo vést i to, že počet nejmenších dětí v ústavní péči dlouhodobě klesá. Podle aktuálního výzkumu (Lumos 2020) je zde umístěno 559 dětí, přitom dětí do 3 let je v nich jen 265. I pro tyto děti je možné najít alternativu, místo toho, aby nejdůležitější období pro svůj vývoj trávily v ústavu. Ačkoliv ve většině krajů již k umísťování dětí do kojeneckých ústavů nedochází, stále existují kraje, kdy praxe zůstává stejná a zákonné zrušení je jedinou cestou, jak zabránit dalšímu poškozování vývoje dětí.

Analýza z roku 2019 navíc prokázala, že se ústavy potýkají s nedostatečným odborným zabezpečením, čímž neplní základní zákonné požadavky (viz studie Asociace Dítě a Rodina 2019). Plných 18 z 25 zařízení nedokáže zajistit stanovenou diagnostiku, a tak ji provádí externě, jako by to udělali rodiče, ať už v rámci původní nebo náhradní rodiny.
V této souvislosti bychom rádi upozornili na některé nepravdivé výroky, které se v poslední době objevily i ve spojení s českými zákonodárci:


• není pravda, že v České republice přibývá týraných dětí v nízkém věku: dle údajů MPSV počet týraných dětí do 1 roku, do 3 let i do 6 let naopak klesá, viz statistika MPSV;
• není pravda, že dětská centra jsou nezbytnou součástí systému krizové péče o ohrožené děti: když dítě potřebuje krizovou okamžitou pomoc, přijme jej přechodný pěstoun nebo ZDVOP;
• není pravda, že týrané děti patří do ústavů kvůli „diagnóze“, jak argumentují někteří zastánci z řad dokonce i lékařů: právě zdravotníci by měli vědět, že u některých dětí je sice stanovena diagnóza, ale taková, která nepatří do nemocnic nebo ústavů. Tyto děti potřebují speciálně vyškolené profesionály, kteří umí pracovat s traumaty dětí, nikoli zdravotní sestry. A hlavně potřebují blízkost jednoho dospělého člověka, který je bude chránit a mít rád a nebude odcházet po své směně pryč.

Jak již praxe ukazuje, většina ohrožených dětí může s podporou sociálních služeb zůstat doma s rodiči. Pro některé ohrožené děti, které doma zůstat skutečně nemohou, dokážeme najít spolehlivé pěstouny. A pro část ohrožených dětí je řešením zařízení rodinného typu pro menší počet dětí. S vyškoleným personálem, který umí pracovat s traumaty dětí, a s podporou na takové úrovni, která zajistí bezproblémovou integraci takto znevýhodněných dětí do společnosti.

Věříme, že náš apel vezmete s nejvyšší vážností a pečlivě zvážíte důsledky dalších kroků pro zdravý vývoj těch nejzranitelnějších – ohrožených dětí.

S pozdravem

David Svoboda předseda Asociace Dítě a Rodina, z. s.

 

Tento apel sdílí 88 organizací Asociace a svou odborností zaštiťují následující odborníci:


Prof. PhDr. Radek Ptáček - Profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, psychoterapeut

Ph.D. PhDr. Petra Winnette - Srovnávací vědkyně, specialistka na raný vývoj, psychoterapeutka

Ph. D. MUDr. Peter Pöthe - Psychiatr a psychoterapeut, zabývající se psychoanalýzou dětí a dospělých

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350