„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

ELIM Opava, o.p.s je 79. členem Asociace Dítě a rodina

6. ledna 2020 výbor hlasováním odsouhlasil přijetí ELIM Oprava, o.p.s. do Asociace Dítě a rodina. 

ELIM Oprava, o.p.s. je pověřenou organizací k sociálně-právní ochraně dětí a uzavírá Dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a poručníky na území celého Moravskoslezského kraje. Od roku 2013 s ELIM takto spolupracovalo přes 150 pěstounských rodin. ELIM dále poskytuje poradenství pro pěstouny, psychologickou a terapeutickou podporu, konzultace sociálních pracovníků, krátkodobé hlídání svěřených dětí, pobytové akce pro děti a asistované kontakty.

Kromě služeb spojených s náhradní rodinnou péčí nabízí ELIM nízkoprahové sociální služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, provozuje Dobrovolnické centrum (doučování, smysluplné využití volného času) a věnuje se také komunitní péčí.

Těšíme se na spolupráci a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací o ELIM Opava, o.p.s. se dozvíte zde http://elimopava.cz/

PF 2020

Asociace Dítě a Rodina přeje všem veselé Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a životní spokojenosti do roku 2020.

PF 2020 Asociace Dítě a Rodina

Největší mýty o pěstounské péči

Organizace spojených národů vyhlásila před 65 lety 20. listopad jako Světový den dětí. 20. listopadu 1989 byla také přijata Úmluva o právech dítěte Valným shromážděním OSN. Při této příležitosti Asociace Dítě a Rodina, sdružující osm desítek organizací věnujících se péči o ohrožené děti, připomíná závěry svého ojedinělého průzkumu mezi 1004 pěstouny v České republice, kteří mají v péči 1463 dětí*.
Analýza vznikla na základě vlastního průzkumu mezi organizacemi Asociace, které pěstounské rodiny doprovázejí a poskytují jim nezbytné zázemí. Závěry jsou v rozporu s průzkumem veřejného mínění, který realizovala agentura Median.
„Srovnání aktuální analýzy z roku 2019 a loňského průzkumu veřejného mínění ukázalo, že veřejnost má zkreslenou představu především o počtu dětí a zastoupení jednotlivých typů pěstounské péče,“ vysvětluje Anna Krbcová, tajemnice Asociace Dítě a Rodina a spoluautorka analýzy. Analýza zahrnula všechny tři typy pěstounské péče, příbuzenskou i zprostředkovanou, a to jak dlouhodobou, tak na přechodnou dobu.

Celé znění zprávy naleznete v sekci tiskových zpráv.

Většina kojeneckých ústavů má namále

Ohledně existence kojeneckých ústavů se už roky vede debata. Kritici většinou upozorňují, že ponechávat děti mladší tří let v ústavech může ohrozit jejich budoucí vývoj. Zastánci ale argumentují, že především pro děti se zdravotními potížemi jsou ústavy nenahraditelné, protože mohou dětem poskytovat dvacet čtyři hodin denně potřebnou lékařskou péči. Tento pohled ale vyvrací nová analýza, kterou si nechala vypracovat Asociace Dítě a Rodina, která sdružuje 75 organizací věnujících se péči o ohrožené děti a podle níž jen třetina ústavů splňuje zákonné podmínky. Ve většině z nich scházejí klíčoví zdravotničtí pracovníci.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připustil, že resort o nedostatcích v ústavech ví a plánuje jejich počet snížit na třetinu. Analýza se opírá o průzkum, který asociace provedla ve všech kojeneckých ústavech po celé České republice.
„Odhalil naprosto zásadní nedostatky: 72 procent z nich nesplňuje zákonné požadavky na základní personální zabezpečení,“ sdělila asociace.

Celý článek je dostupný na webu novinky.cz

Tři čtvrtiny kojeneckých ústavů v Česku nemají potřebný personál, zjistila studie

Téměř tři čtvrtiny dětských domovů a center pro děti do tří let nemají potřebný personál tak, jak jim ukládají předpisy. Chybí jim lékaři, psychologové či fyzioterapeuti. Požadavky na minimální personální zajištění splňovalo sedm z 25 takzvaných kojeneckých ústavů. Zjistila to Asociace Dítě a rodina. Ve své analýze, kterou poskytla ČTK, se zaměřila na stanovený počet zdravotníků a dalších odborníků na počet dětí v domově.

Česko sklízí dlouhodobě kritiku domácích i zahraničních institucí za velký počet dětí v ústavech. Dětské domovy a centra pro děti do tří let patří mezi zdravotnická zařízení a spadají pod Ministerstvo zdravotnictví. Postupně jich ubývá. Mezi léty 2009 a 2011 jich podle statistik fungovalo 34, předloni 27 a letos na začátku roku 25. Asociace dlouhodobě usiluje o zákaz posílat malé děti do ústavů. Domovy podle svých zastánců poskytují ucelenou a odbornou zdravotní péči, kterou děti potřebují. Ministerstva práce a zdravotnictví připravují přeměnu systému, a to od roku 2023.

Celý článek je dostupný na webovém portálu seznamzpravy.cz

Asociace zveřejňuje výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

V lednu 2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Asociace požádala všechny dětské domovy pro děti do 3 let věku o poskytnutí informace o počtu odborných pracovníků působících v zařízení k 31. 1. 2019. Nakonec odpovědělo všech 25 z 25 zařízení. Debata o ústavní péči pro nejmenší děti je stále velmi živá. Odpůrci kojeneckých ústavů a zastánci profesionální pěstounské péče a větší práce s biologickou rodinou zdůrazňují význam kvalitních raných vztahů pro další vývoj osobnosti a zdravý vývoj mozku. Zásadní argument zastánců kojeneckých ústavů je, že tyto ústavy provádí komplexní diagnostiku dětí a poskytují komplexní zdravotní péči o děti, kterou nemůže nabídnout náhradní rodinná péče. Cílem analýzy bylo získat data o personálním zabezpečení dětských domovů pro děti do 3 let a jejich schopnosti poskytovat komplexní zdravotní péči o děti.

Celá analýza je pro vás k dispozici zde v tomto souboru: pdfAsociace Dítě a Rodina - Odbornost DC 2019.pdf616.90 KB

Společně se zveřejněním analýzy vydává Asociace i tiskovou zprávu, kterou naleznete v sekci tiskové zprávy.

Přijetí organizace Centrum Alma, z.ú. mezi členské organizace Asociace

Členská základna Asociace Dítě a Rodina se opět rozšířila o 75. organizaci, kterou je Centrum Alma, z.ú. z Prahy a Středočeského kraje.

Organizace má dva základní směry své činnosti. Od roku 2009 se věnuje lidem ohroženým závislostním chováním. Zaměřuje se i na socioterapeutickou práci s rodinou a dalšími blízkými osobami. S ohledem na dlouhodobou tradici a zkušenosti pracovníků se služba Podpora pěstounských rodin specializuje na pěstounské rodiny, ve kterých se závislostní chování vyskytuje. Nejčastěji se jedná o pěstounské rodiny s dětmi, jejichž biologičtí rodiče nadužívali, nebo stále nadužívají návykové látky a je nutné s tímto tématem během doprovázení průběžně pracovat.

Za celý tým Asociace chceme naši novou členskou organizaci přivítat. Jsme moc rádi, že se organizace rozhodla připojit k naší základně a těšíme se na budoucí spolupráci.

Stát chce výrazně přilepšit pěstounům. Maláčová chce novelu zákona stihnout na podzim

Ještě v srpnu domlouvala ministryně MPSV Jana Maláčová s ministryní financí Alenou Schillerovou v rámci jednání o státním rozpočtu navýšení odměn pro pěstouny. Systém náhradní rodinné péče by podle Maláčové bez dalších peněz mohl zkolabovat. Ministryně se nakonec dohodly na tom, že na pěstounskou péči půjde příští rok o šest set milionů korun více.

Celý článek je dostupný na webovém portálu e15.cz.

Asociace Dítě a Rodina zveřejňuje výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Asociace Dítě a Rodina zveřejňuje výsledky obsáhlé analýzy o pěstounských rodinách a dětech v pěstounské péči v České republice. Analýza vznikla na základě vlastního průzkumu mezi organizacemi Asociace, které pěstounské rodiny doprovázejí a poskytují jim nezbytné zázemí. Celkem se podařilo anonymně získat údaje o 1004 pěstounech v 11 krajích, v jejichž péči bylo 1463 dětí. Podíly jednotlivých typů pěstounské péče, tedy příbuzenská, dlouhodobá a na přechodnou dobu, odpovídaly celostátnímu průměru. 

Asociace vydala na toto téma i tiskovou zprávu. kterou naleznete v sekci tiskové zprávy.

Celou analýzu naleznete v přiloženém dokumentu - pdfPěstounské rodiny v České republice1.55 MB

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz