„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Přijetí organizace Rodeza, z.s. mezi členské organizace Asociace

Členská základna Asociace Dítě a Rodina se opět rozšířila o 74. organizaci, kterou je Rodeza, z.s. z Moravskoslezského kraje.

Organizace má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Zaměřuje se na všechny členy náhradní rodiny. Těm poskytuje ucelený program, který je orientován na podporu a rozvoj dítěte, na pomoc a vzdělávání dospělých a na rodinu jako vztahovou a sociální síť. Jednoduše řečeno jde o poskytování emocionální, informační nebo materiální pomoci. Je samozřejmé, že pracuje i s původní rodinou.

Usiluje o to, aby opora přispěla k dobrým vztahům s lidmi, se kterými se dítě bezprostředně setkává ve své rodině, ve škole a v kruhu kamarádů – vrstevníků.

 

Za celý tým Asociace chceme našeho nového člena přivítat. Jsme poctěni, že se organizace rozhodla připojit k naší základně a těšíme se na budoucí spolupráci.

Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018

Organizace Lumos sestavila společně s Platformou pro sociální bydlení dokument „Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018“. Tato zpráva je prvním dokumentem za uplynulých 30 let, který nabízí detailní data o stavu závažné bytové nouze v České republice v této šíři a přesnosti. Zpráva je výsledkem šesti měsíců intenzivního sběru a analyzování dat z dávkových systémů, dat získaných od desítek obcí na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, údajů o tisících klientů největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR (Armáda spásy, Naděje, Slezská diakonie, Člověk v tísni) a dat ze sčítání domácností bez domova v Brně a Liberci. V závažné bytové nouzi se nachází 83 tisíc osob žijících v 54 tisících domácnostech. 

Zpráva je k dispozici na webových stránkách socialnibydleni.org a přikládáme dokument i na webové stránky Asociace. Zpráva-o-vyloučení-z-bydlení-za-rok-2018.pdf

Kulatý stůl „Děti patří do rodin a ne do ústavů“

Dne 19.3. 2019 se konal na půdě poslanecké sněmovny pod záštitou petičního výboru kulatý stůl „Děti patří do rodin, ne do ústavů“, který byl iniciován stejnojmennou peticí, kterou uspořádala Asociace Dítě a Rodina v loňském roce. Petice žádala o přijetí legislativních změn, které by zamezily umisťování nejmenších dětí do ústavní péče. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Asociace Dítě a Rodina, náměstci ministerstva zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, poslanci sociálního výboru, přední čeští psychologové a další hosté.  Asociace upozornila, že ústavní péče v raném věku poškozuje zdravý vývoj dítěte, je ve většině případů neopodstatněná a navíc nákladná. Asociace zdůraznila nutnost včasné a účinné pomoci biologické rodině, tak aby děti nemuseli být z rodin odebírány. Je ovšem potřeba najít určitou míru a nesanovat nesanovatelné. Velkým tématem byla i transformace stávajících dětských center a vznik malých pobytových služeb rodinného typu. Od zástupkyně MPSV zaznělo, že pokud Dětská centra poskytují sociální služby, je potřeba, aby je měla registrované a poskytovaly je v souladu se standardy pro sociální služby, stejně tak zdravotní služby musí být poskytovány v režimu zdravotních služeb a hrazeny z úhradové vyhlášky, čemuž tak dnes není.  Dále se diskutovala pěstounská péče a osvojení. Asociace na závěr vyzvala přítomné, aby místo předkládání argumentů, proč situaci nelze změnit, hledali způsoby, jak ji změnit lze, inspirovali se dobrou praxí a zasadili se o přijetí systémových změn, které by zlepšily situaci ohrožených dětí v České republice.

Text petice naleznete na www.petice-kojeneckyustav.cz.

Asociace děkuje všem petentům a dalším zúčastněným za podporu!

Umisťování kojenců do ústavů je v polovině Česka minulost. Mezi kraji jsou však velké rozdíly, problémy má hlavně Ústecko

Bez přičinění vlády či parlamentu meziročně ubyla v kojeneckých ústavech téměř čtvrtina dětí. Ještě na začátku loňského roku měly ústavy pro nejmenší 441 obyvatel, letos v lednu šlo o 335 dětí. Stojí za tím hlavně fakt, že v Česku přibývá pěstounů na přechodnou dobu.

Mezi kraji jsou ale velké rozdíly. "Umísťování kojenců do ústavní péče se stalo minulostí v polovině Česka," uvádí Lumos ve své zprávě. Naopak v Ústeckém kraji žije v ústavech bezmála 100 dětí.

Článek je dostupný v Hospodářských novinách.

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz